Het basiscontract: zo krijgt u het voor 1 juli op orde

Het basiscontract: zo krijgt u het voor 1 juli op orde

Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers over een basiscontract beschikken met een arbodienstverlener. Er komt een einde aan de overgangsperiode van één jaar die was afgesproken bij de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. Maar wat moet er ook al weer geregeld zijn?

Zo heeft u het basiscontract voor 1 juli op orde

Op welke arbozorg kan een werknemer rekenen? Dat staat beschreven in een basiscontract. Daarin staan alle eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Verplichte onderdelen binnen het contract zijn: de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Werkgevers kunnen dit altijd aanvullen om het beter op hun diensten te laten afstemmen. Door de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 moeten alle organisaties beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.

Wat staat er in het basiscontract?

De werkgever moet bij een aantal taken ondersteuning krijgen van een arbodienst of bedrijfsarts. Dat zijn: ziekteverzuimbegeleiding, het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het uitvoeren van het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuring. Daarnaast bevat het basiscontract de volgende nieuwe wettelijke verplichtingen.

Nieuwe verplichtingen basiscontract

Toegang tot bedrijfsarts
In het basiscontract moet staan hoe de medewerker toegang kan krijgen tot de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld via een spreekuur.

Overleg met ondernemingsraad en preventiemedewerker
Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen de verschillende deskundigen.

Bezoek van de werkplek
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Second opinion
De werknemer moet een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen aanvragen als hij twijfelt aan een advies. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren conform de afspraken tussen de werkgever en de arbodienstverlener.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke klachtenprocedure hebben. Daarin staat hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.

Melden beroepsziekten
Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie
De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract opgenomen zijn.

Basispluscontract

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Maar de mogelijkheid tot maatwerk blijft. Werkgevers kunnen in overleg met werknemers en de arbodienstverleners meer taken opnemen in het basispluscontract.

Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening groter worden. Bijvoorbeeld door advisering over de leefstijl van medewerkers. En het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Ook kan het basispluscontract om financiële redenen gunstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen op collectief niveau. Een verzekeraar kan een contract afsluiten met een groep bedrijven. Dit kan ook met cao-afspraken. Of door een model voor het pluscontract door de sector of branche. Maar: ook bij een collectief contract blijft de werkgever verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom het contract.

Instemming basiscontract door ondernemingsraad en handhaving Inspectie

De ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De Inspectie SZW zal de naleving van het basiscontract controleren. En kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen. Dit zijn de boetes die van toepassing zijn:
– Geen basiscontract: 1.500 euro
– Basiscontract niet compleet: 750 euro
– Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
– Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
– Attenderen werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro

Bron: www.arboportaal.nl

Share: